Funktionsnamn   
English Swedish Swedish English
ABS ABS ABS ABS
ABSREF ABS.REF ABS.REF ABSREF
ACOS ARCCOS ADRESS ADDRESS
ACOSH ARCCOSH AKTIV.CELL ACTIVE.CELL
ACTIVE.CELL AKTIV.CELL AKTIVERA.VERKTYG ENABLE.TOOL
ADD.BAR LÄGG.TILL.MENYRAD ALTERNATIV.HÄMTA.LISTOR OPTIONS.LISTS.GET
ADD.COMMAND LÄGG.TILL.KOMMANDO AMORT PPMT
ADD.MENU LÄGG.TILL.MENY ANGE.NAMN SET.NAME
ADD.TOOLBAR LÄGG.TILL.VFÄLT ANGE.VÄRDE SET.VALUE
ADDRESS ADRESS ANROPA CALL
AND OCH ANROPARE CALLER
APP.TITLE APP.NAMN ANTAL COUNT
AREAS OMRÅDEN ANTAL.OM COUNTIF
ARGUMENT ARGUMENT ANTAL.TOMMA COUNTBLANK
ASC ASC ANTALV COUNTA
ASIN ARCSIN ANTECKNING NOTE
ASINH ARCSINH APP.NAMN APP.TITLE
ATAN ARCTAN ARCCOS ACOS
ATAN2 ARCTAN2 ARCCOSH ACOSH
ATANH ARCTANH ARCSIN ASIN
AVEDEV MEDELAVV ARCSINH ASINH
AVERAGE MEDEL ARCTAN ATAN
BETADIST BETAFÖRD ARCTAN2 ATAN2
BETAINV BETAINV ARCTANH ATANH
BINOMDIST BINOMFÖRD ARGUMENT ARGUMENT
CALL ANROPA ASC ASC
CALLER ANROPARE AVBRYT.TANGENT CANCEL.KEY
CANCEL.KEY AVBRYT.TANGENT AVKORTA TRUNC
CEILING RUNDA.UPP AVREGISTRERA UNREGISTER
CELL CELL AVRUNDA ROUND
CHAR TECKENKOD AVRUNDA.NEDÅT ROUNDDOWN
CHECK.COMMAND MARKERA.KOMMANDO AVRUNDA.UPPÅT ROUNDUP
CHIDIST CHI2FÖRD BEGÄR REQUEST
CHIINV CHI2INV BERÄKNA.TEXTFORMEL EVALUATE
CHITEST CHI2TEST BETAFÖRD BETADIST
CHOOSE VÄLJ BETAINV BETAINV
CLEAN STÄDA BETALNING PMT
CODE KOD BINOMFÖRD BINOMDIST
COLUMN KOLUMN BYT.UT SUBSTITUTE
COLUMNS KOLUMNER BYT.UT.KOMMANDONAMN RENAME.COMMAND
COMBIN KOMBIN CELL CELL
CONCATENATE SAMMANFOGA CELLREF DEREF
CONFIDENCE KONFIDENS CHI2FÖRD CHIDIST
CORREL KORREL CHI2INV CHIINV
COS COS CHI2TEST CHITEST
COSH COSH COS COS
COUNT ANTAL COSH COSH
COUNTA ANTALV DAG DAY
COUNTBLANK ANTAL.TOMMA DAGAR360 DAYS360
COUNTIF ANTAL.OM DANTAL DCOUNT
COVAR KOVAR DANTALV DCOUNTA
CREATE.OBJECT SKAPA.OBJEKT DATEDIF DATEDIF
CRITBINOM KRITBINOM DATESTRING DATESTRING
CUSTOM.REPEAT EGENDEFINIERAD.UPPREPA DATUM DATE
CUSTOM.UNDO EGENDEFINIERAD.ÅNGRA DATUMVÄRDE DATEVALUE
DATE DATUM DB DB
DATEDIF DATEDIF DBCS DBCS
DATESTRING DATESTRING DEGAVSKR DDB
DATEVALUE DATUMVÄRDE DELSUMMA SUBTOTAL
DAVERAGE DMEDEL DHÄMTA DGET
DAY DAG DIALOGRUTA DIALOG.BOX
DAYS360 DAGAR360 DMAX DMAX
DB DB DMEDEL DAVERAGE
DBCS DBCS DMIN DMIN
DCOUNT DANTAL DOKUMENT DOCUMENTS
DCOUNTA DANTALV DPRODUKT DPRODUCT
DDB DEGAVSKR DSTDAV DSTDEV
DEGREES GRADER DSTDAVP DSTDEVP
DELETE.BAR TA.BORT.MENYRAD DSUMMA DSUM
DELETE.COMMAND TA.BORT.KOMMANDO DVARIANS DVAR
DELETE.MENU TA.BORT.MENY DVARIANSP DVARP
DELETE.TOOLBAR TA.BORT.VFÄLT EGENDEFINIERAD.UPPREPA CUSTOM.REPEAT
DEREF CELLREF EGENDEFINIERAD.ÅNGRA CUSTOM.UNDO
DEVSQ KVADAVV EJ.BESTÄNDIG VOLATILE
DGET DHÄMTA ELLER OR
DIALOG.BOX DIALOGRUTA ERSÄTT REPLACE
DIRECTORY KATALOG ERSÄTTB REPLACEB
DMAX DMAX EXAKT EXACT
DMIN DMIN EXP EXP
DOCUMENTS DOKUMENT EXPONFÖRD EXPONDIST
DOLLAR VALUTA EXPREGR LOGEST
DPRODUCT DPRODUKT EXPTREND GROWTH
DSTDEV DSTDAV EXTEXT MID
DSTDEVP DSTDAVP EXTEXTB MIDB
DSUM DSUMMA FAKULTET FACT
DVAR DVARIANS FASTTAL FIXED
DVARP DVARIANSP FEL ERROR
ECHO UPPDATERA.SKÄRM FEL.TYP ERROR.TYPE
ENABLE.COMMAND KOPPLA.IN.KOMMANDO FFÖRD FDIST
ENABLE.TOOL AKTIVERA.VERKTYG FILER FILES
ERROR FEL FILM.KOMMANDO MOVIE.COMMAND
ERROR.TYPE FEL.TYP FINV FINV
EVALUATE BERÄKNA.TEXTFORMEL FISHER FISHER
EVEN JÄMN FISHERINV FISHERINV
EXACT EXAKT FLÄS FREAD
EXEC UTF FLÄS.RAD FREADLN
EXECUTE UTFÖR FORMEL.OMVANDLA FORMULA.CONVERT
EXP EXP FORTSÄTT RESUME
EXPONDIST EXPONFÖRD FPOS FPOS
FACT FAKULTET FREKVENS FREQUENCY
FAUX FALSKT FSKRIV FWRITE
FCLOSE FSTÄNG FSKRIV.RAD FWRITELN
FDIST FFÖRD FSTORLEK FSIZE
FILES FILER FSTÄNG FCLOSE
FIND HITTA FTEST FTEST
FINDB HITTAB FÖNSTER WINDOWS
FINV FINV FÖNSTERTITEL WINDOW.TITLE
FISHER FISHER FÖPPNA FOPEN
FISHERINV FISHERINV FÖRSKJUTNING OFFSET
FIXED FASTTAL GAMMAFÖRD GAMMADIST
FLOOR RUNDA.NER GAMMAINV GAMMAINV
FOPEN FÖPPNA GAMMALN GAMMALN
FORECAST PREDIKTION GEMENER LOWER
FORMULA.CONVERT FORMEL.OMVANDLA GEOMEDEL GEOMEAN
FPOS FPOS GRADER DEGREES
FREAD FLÄS GRUPPERA GROUP
FREADLN FLÄS.RAD GÅ.TILL GOTO
FREQUENCY FREKVENS HALT HALT
FSIZE FSTORLEK HARMMEDEL HARMEAN
FTEST FTEST HELTAL INT
FV SLUTVÄRDE HITTA FIND
FWRITE FSKRIV HITTAB FINDB
FWRITELN FSKRIV.RAD HJÄLP HELP
GAMMADIST GAMMAFÖRD HYPGEOMFÖRD HYPGEOMDIST
GAMMAINV GAMMAINV HÄMTA.ANTECKNING GET.NOTE
GAMMALN GAMMALN HÄMTA.ARBETSBOK GET.WORKBOOK
GEOMEAN GEOMEDEL HÄMTA.ARBETSYTA GET.WORKSPACE
GET.BAR HÄMTA.MENYRAD HÄMTA.CELL GET.CELL
GET.CELL HÄMTA.CELL HÄMTA.DEF GET.DEF
GET.CHART.ITEM HÄMTA.DIAGRAMELEMENT HÄMTA.DIAGRAMELEMENT GET.CHART.ITEM
GET.DEF HÄMTA.DEF HÄMTA.DOKUMENT GET.DOCUMENT
GET.DOCUMENT HÄMTA.DOKUMENT HÄMTA.FILM GET.MOVIE
GET.FORMULA HÄMTA.FORMEL HÄMTA.FORMEL GET.FORMULA
GET.LINK.INFO HÄMTA.LÄNKINFO HÄMTA.FÖNSTER GET.WINDOW
GET.MOVIE HÄMTA.FILM HÄMTA.LÄNKINFO GET.LINK.INFO
GET.NAME HÄMTA.NAMN HÄMTA.MENYRAD GET.BAR
GET.NOTE HÄMTA.ANTECKNING HÄMTA.NAMN GET.NAME
GET.OBJECT HÄMTA.OBJEKT HÄMTA.OBJEKT GET.OBJECT
GET.PIVOT.FIELD HÄMTA.PIVOTFÄLT HÄMTA.PIVOTELEMENT GET.PIVOT.ITEM
GET.PIVOT.ITEM HÄMTA.PIVOTELEMENT HÄMTA.PIVOTFÄLT GET.PIVOT.FIELD
GET.PIVOT.TABLE HÄMTA.PIVOTTABELL HÄMTA.PIVOTTABELL GET.PIVOT.TABLE
GET.TOOL HÄMTA.VERKTYG HÄMTA.VERKTYG GET.TOOL
GET.TOOLBAR HÄMTA.VFÄLT HÄMTA.VFÄLT GET.TOOLBAR
GET.WINDOW HÄMTA.FÖNSTER HÖGER RIGHT
GET.WORKBOOK HÄMTA.ARBETSBOK HÖGERB RIGHTB
GET.WORKSPACE HÄMTA.ARBETSYTA ICKE NOT
GOTO GÅ.TILL IDAG TODAY
GROUP GRUPPERA INDATA INPUT
GROWTH EXPTREND INDEX INDEX
HALT HALT INDIREKT INDIRECT
HARMEAN HARMMEDEL INFO INFO
HELP HJÄLP INITIAL PROPER
HLOOKUP LETAKOLUMN INITIERA INITIATE
HOUR TIMME IR IRR
HYPGEOMDIST HYPGEOMFÖRD JÄMN EVEN
IF OM KATALOG DIRECTORY
INDEX INDEX KLICKA.PÅ.VERKTYG PRESS.TOOL
INDIRECT INDIREKT KLOCKSLAG TIME
INFO INFO KOD CODE
INITIATE INITIERA KOLUMN COLUMN
INPUT INDATA KOLUMNER COLUMNS
INT HELTAL KOMBIN COMBIN
INTERCEPT SKÄRNINGSPUNKT KONFIDENS CONFIDENCE
IPMT RBETALNING KOPPLA.IN.KOMMANDO ENABLE.COMMAND
IRR IR KORREL CORREL
ISBLANK ÄRTOM KOVAR COVAR
ISERR ÄRF KRITBINOM CRITBINOM
ISERROR ÄRFEL KVADAVV DEVSQ
ISLOGICAL ÄRLOGISK KVADRATSUMMA SUMSQ
ISNA ÄRSAKNAD KVARTIL QUARTILE
ISNONTEXT ÄREJTEXT LETAKOLUMN HLOOKUP
ISNUMBER ÄRTAL LETARAD VLOOKUP
ISPMT RALÅN LETAUPP LOOKUP
ISREF ÄRREF LINAVSKR SLN
ISTEXT ÄRTEXT LN LN
KURT TOPPIGHET LOG LOG
LARGE STÖRSTA LOG10 LOG10
LAST.ERROR SISTA.FEL LOGINV LOGINV
LEFT VÄNSTER LOGNORMFÖRD LOGNORMDIST
LEFTB VÄNSTERB LUTNING SLOPE
LEN LÄNGD LÄGG.TILL.KOMMANDO ADD.COMMAND
LENB LÄNGDB LÄGG.TILL.MENY ADD.MENU
LINEST REGR LÄGG.TILL.MENYRAD ADD.BAR
LINKS LÄNKAR LÄGG.TILL.VFÄLT ADD.TOOLBAR
LN LN LÄNGD LEN
LOG LOG LÄNGDB LENB
LOG10 LOG10 LÄNKAR LINKS
LOGEST EXPREGR MARKERA.KOMMANDO CHECK.COMMAND
LOGINV LOGINV MARKERING SELECTION
LOGNORMDIST LOGNORMFÖRD MAX MAX
LOOKUP LETAUPP MDETERM MDETERM
LOWER GEMENER MEDEL AVERAGE
MATCH PASSA MEDELAVV AVEDEV
MAX MAX MEDIAN MEDIAN
MDETERM MDETERM MIN MIN
MEDIAN MEDIAN MINSTA SMALL
MID EXTEXT MINUT MINUTE
MIDB EXTEXTB MINVERT MINVERSE
MIN MIN MMULT MMULT
MINUTE MINUT MODIR MIRR
MINVERSE MINVERT MÅNAD MONTH
MIRR MODIR N N
MMULT MMULT NAMN NAMES
MOD REST NEGBINOMFÖRD NEGBINOMDIST
MODE TYPVÄRDE NETNUVÄRDE NPV
MONTH MÅNAD NORMFÖRD NORMDIST
MOVIE.COMMAND FILM.KOMMANDO NORMINV NORMINV
N N NORMSFÖRD NORMSDIST
NA SAKNAS NORMSINV NORMSINV
NAMES NAMN NU NOW
NEGBINOMDIST NEGBINOMFÖRD NUMBERSTRING NUMBERSTRING
NORMDIST NORMFÖRD NUVÄRDE PV
NORMINV NORMINV OCH AND
NORMSDIST NORMSFÖRD OM IF
NORMSINV NORMSINV OMRÅDEN AREAS
NOT ICKE PASSA MATCH
NOTE ANTECKNING PAUS PAUSE
NOW NU PEARSON PEARSON
NPER PERIODER PERCENTIL PERCENTILE
NPV NETNUVÄRDE PERIODER NPER
NUMBERSTRING NUMBERSTRING PERMUT PERMUT
ODD UDDA PI PI
OFFSET FÖRSKJUTNING PIVOT.LÄGG.TILL.DATA PIVOT.ADD.DATA
OPEN.DIALOG ÖPPNA.DIALOG POISSON POISSON
OPTIONS.LISTS.GET ALTERNATIV.HÄMTA.LISTOR POKE POKE
OR ELLER PREDIKTION FORECAST
PAUSE PAUS PROCENTRANG PERCENTRANK
PEARSON PEARSON PRODUKT PRODUCT
PERCENTILE PERCENTIL PRODUKTSUMMA SUMPRODUCT
PERCENTRANK PROCENTRANG RAD ROW
PERMUT PERMUT RADER ROWS
PI PI RADIANER RADIANS
PIVOT.ADD.DATA PIVOT.LÄGG.TILL.DATA RALÅN ISPMT
PMT BETALNING RANG RANK
POISSON POISSON RBETALNING IPMT
POKE POKE REFTEXT REFTEXT
POWER UPPHÖJT.TILL REGISTRERA REGISTER
PPMT AMORT REGISTRERA.ID REGISTER.ID
PRESS.TOOL KLICKA.PÅ.VERKTYG REGR LINEST
PROB SANNOLIKHET REL.REF RELREF
PRODUCT PRODUKT RENSA TRIM
PROPER INITIAL REP REPT
PV NUVÄRDE REST MOD
QUARTILE KVARTIL RESULTAT RESULT
RADIANS RADIANER RKV RSQ
RAND SLUMP ROMERSK ROMAN
RANK RANG ROT SQRT
RATE RÄNTA RUNDA.NER FLOOR
REFTEXT REFTEXT RUNDA.UPP CEILING
REGISTER REGISTRERA RÄNTA RATE
REGISTER.ID REGISTRERA.ID SAKNAS NA
RELREF REL.REF SAMMANFOGA CONCATENATE
RENAME.COMMAND BYT.UT.KOMMANDONAMN SANNOLIKHET PROB
REPLACE ERSÄTT SCENARIO.HÄMTA SCENARIO.GET
REPLACEB ERSÄTTB SEKUND SECOND
REPT REP SERIE SERIES
REQUEST BEGÄR SIN SIN
RESET.TOOLBAR ÅTERSTÄLL.VFÄLT SINH SINH
RESTART ÅTERSTARTA SISTA.FEL LAST.ERROR
RESULT RESULTAT SKAPA.OBJEKT CREATE.OBJECT
RESUME FORTSÄTT SKÄRNINGSPUNKT INTERCEPT
RIGHT HÖGER SLUMP RAND
RIGHTB HÖGERB SLUTVÄRDE FV
ROMAN ROMERSK SNEDHET SKEW
ROUND AVRUNDA SPARA.DIALOG SAVE.DIALOG
ROUNDDOWN AVRUNDA.NEDÅT SPARA.VFÄLT SAVE.TOOLBAR
ROUNDUP AVRUNDA.UPPÅT STANDARDISERA STANDARDIZE
ROW RAD STAVNINGSKONTROLL SPELLING.CHECK
ROWS RADER STDAV STDEV
RSQ RKV STDAVP STDEVP
SAVE.DIALOG SPARA.DIALOG STDFELYX STEYX
SAVE.TOOLBAR SPARA.VFÄLT STEGA STEP
SCENARIO.GET SCENARIO.HÄMTA STÄDA CLEAN
SEARCH SÖK STÄNG.KANAL TERMINATE
SEARCHB SÖKB STÖRSTA LARGE
SECOND SEKUND SUMMA SUM
SELECTION MARKERING SUMMA.OM SUMIF
SERIES SERIE SUMMAX2MY2 SUMX2MY2
SET.NAME ANGE.NAMN SUMMAX2PY2 SUMX2PY2
SET.VALUE ANGE.VÄRDE SUMMAXMY2 SUMXMY2
SHOW.BAR VISA.MENYRAD SÖK SEARCH
SIGN TECKEN SÖKB SEARCHB
SIN SIN T T
SINH SINH TA.BORT.KOMMANDO DELETE.COMMAND
SKEW SNEDHET TA.BORT.MENY DELETE.MENU
SLN LINAVSKR TA.BORT.MENYRAD DELETE.BAR
SLOPE LUTNING TA.BORT.VFÄLT DELETE.TOOLBAR
SMALL MINSTA TAN TAN
SPELLING.CHECK STAVNINGSKONTROLL TANH TANH
SQRT ROT TECKEN SIGN
STANDARDIZE STANDARDISERA TECKENKOD CHAR
STDEV STDAV TEXT TEXT
STDEVP STDAVP TEXTNUM VALUE
STEP STEGA TEXTREF TEXTREF
STEYX STDFELYX TEXTRUTA TEXT.BOX
SUBSTITUTE BYT.UT TFÖRD TDIST
SUBTOTAL DELSUMMA TIDVÄRDE TIMEVALUE
SUM SUMMA TIMME HOUR
SUMIF SUMMA.OM TINV TINV
SUMPRODUCT PRODUKTSUMMA TOPPIGHET KURT
SUMSQ KVADRATSUMMA TRANSPONERA TRANSPOSE
SUMX2MY2 SUMMAX2MY2 TREND TREND
SUMX2PY2 SUMMAX2PY2 TRIMMEDEL TRIMMEAN
SUMXMY2 SUMMAXMY2 TTEST TTEST
SYD ÅRSAVSKR TYPVÄRDE MODE
T T UDDA ODD
TAN TAN UPPDATERA.SKÄRM ECHO
TANH TANH UPPHÖJT.TILL POWER
TDIST TFÖRD USDOLLAR USDOLLAR
TERMINATE STÄNG.KANAL UTF EXEC
TEXT TEXT UTFÖR EXECUTE
TEXT.BOX TEXTRUTA VALUTA DOLLAR
TEXTREF TEXTREF VARIANS VAR
TIME KLOCKSLAG VARIANSP VARP
TIMEVALUE TIDVÄRDE VDEGRAVSKR VDB
TINV TINV VECKODAG WEEKDAY
TODAY IDAG WEIBULL WEIBULL
TRANSPOSE TRANSPONERA VERSALER UPPER
TREND TREND VISA.MENYRAD SHOW.BAR
TRIM RENSA VÄLJ CHOOSE
TRIMMEAN TRIMMEDEL VÄNSTER LEFT
TRUE SANT VÄNSTERB LEFTB
TRUNC AVKORTA VÄRDETYP TYPE
TTEST TTEST ZTEST ZTEST
TYPE VÄRDETYP ÅR YEAR
UNREGISTER AVREGISTRERA ÅRSAVSKR SYD
UPPER VERSALER ÅTERSTARTA RESTART
USDOLLAR USDOLLAR ÅTERSTÄLL.VFÄLT RESET.TOOLBAR
VALUE TEXTNUM ÄREJTEXT ISNONTEXT
VAR VARIANS ÄRF ISERR
VARP VARIANSP ÄRFEL ISERROR
VDB VDEGRAVSKR ÄRLOGISK ISLOGICAL
WEEKDAY VECKODAG ÄRREF ISREF
WEIBULL WEIBULL ÄRSAKNAD ISNA
WINDOW.TITLE FÖNSTERTITEL ÄRTAL ISNUMBER
WINDOWS FÖNSTER ÄRTEXT ISTEXT
VLOOKUP LETARAD ÄRTOM ISBLANK
VOLATILE EJ.BESTÄNDIG ÖPPNA.DIALOG OPEN.DIALOG
YEAR ÅR FALSKT FAUX
ZTEST ZTEST SANT TRUE